Eochair don tras-scríobh tras-scríobh ortagrafaíoch <sampla> tras-scríobh fóinéimeach canúnach /sampla/ tras-scríobh fóinéimeach Ceiltíoch /sampla/
  Gaeilge Ghaoth Dobhair Gaeilge na Ceathrún Rua Gaeilge Chorca Dhuibhne
/m/ // déliopach consan liopach pléascach srónach coguasaithe glórach // déliopach consan liopach pléascach srónach coguasaithe glórach // déliopach consan liopach pléascach srónach coguasaithe glórach
Leathanach 1 as 6 »
<a Shéamais> ‘Séamas (voc.)’ /a#ˈ.əɕ / /a#ˈ.mə / /ə#ˈ.əɕ / /ə#ˈ.mə / /a#ˈ.əʃ / /a#ˈ.mə / 8055
<agam> ‘at me’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡəm / /ˈɑː / /ˈm / /ə.ˈɡə / /ə.ˈɡəm / 8069
<am> ‘time’ /ˈæː / /ˈm / /ˈa / /ˈam / /ˈɔu / /ˈaum / 8080
<amárach> ‘tomorrow’ /ə.ˈæː.ɾˠax / /ə.ˈm.rax / /ə.ˈɑː.ɾʲəx / /ə.ˈm.əx / /ə.ˈɑː.ɾʲəx / /ə.ˈm.əx / 8081
<amuigh> ‘outside’ /ɪ.ˈɪç / /i.ˈmi / /ə.ˈɪç / /ə.ˈmi / /a.ˈʊ / /a.ˈmuh / 8082
<anam> ‘soul’ /ˈa.n̪ˠə / /ˈa.ɴəm / /ˈɑː.n̪ˠə / /ˈ.ɴəm / /ˈa.n̪ˠə / /ˈa.ɴəm / 8092
<aomtha> ‘attracted’ /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / /ˈ.t̪ˠə / /ˈm.tə / /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / 8103
<crom> ‘crouch’ /ˈkɾˠʌ / /ˈkrom / /ˈkɾˠʌ / /ˈkrom / /ˈkɾˠɔu / /ˈkraum / 8279
<Cúige Mumhan> ‘Munster’ /ˈkɤ.ɟə#ˈʉːn̪ˠ / /ˈku.ɡʹə#ˈmɴ / /ˈk.ɟə#ˈn̪ˠ / /ˈk.ɡʹə#ˈmɴ / /ˈk.ɟə#ˈn̪ˠ / /ˈk.ɡʹə#ˈmɴ / 8290
<cúramach> ‘careful; busy’ /ˈkʉː.ɾˠə.ax / /ˈk.rə.max / /ˈk.ɾˠə.əx / /ˈk.rə.məx / /ˈk.ɾˠə.əx / /ˈk.rə.məx / 8304
Leathanach 1 as 6 »