Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
Page 1 of 1
<inniu> ‘today’ /ɪ.ˈn̠ʲʉː / /i.ˈɴʹ / /ɪ.ˈn̠ʲʊw / /i.ˈɴʹuv / /ə.ˈʊ / /ə.ˈɴʹuv / 8456
Page 1 of 1