Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/./ /./ suprasegmental syllable break /./ suprasegmental syllable break /./ suprasegmental syllable break
Page 1 of 35 »
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<a Shéamais> ‘Séamas (voc.)’ /a#ˈ.əɕ / /a#ˈ.mə / /ə#ˈ.əɕ / /ə#ˈ.mə / /a#ˈ.əʃ / /a#ˈ.mə / 8055
<a thúisce> ‘as soon as’ /ə#ˈʉːɕ.cɛ / /ə#ˈh.e / /ə#ˈɕ.cɪ / /ə#ˈh.i / /a#ˈʃ.cɛ / /a#ˈh.e / 8059
<abair> ‘say (imp.)’ /ˈʌ.əɾʲ / /ˈob.ə / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / 8060
<abhus> ‘over here’ /ə.ˈwɤ / /ə.ˈvus / /ə.ˈwʊ / /ə.ˈvus / /a.ˈʊ / /a.ˈvus / 8061
<acu> ‘at them’ /ˈa.kʉː / /ˈa.k / /ˈa.kə / /ˈa.kəb / /a.ˈkʊ / /a.ˈku / 8062
<ag bualadh> ‘hitting’ /ˈɛɟ#ˈua.l̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈb.ʟ / /ə#ˈ.l̪ˠə / /ə#ˈb.ʟə / /ɛɟ#ˈ.l̪ˠə / /eɡʹ#ˈb.ʟə / 8063
<ag déanamh> ‘doing’ /ˈɛɟ#ˈʤ.n̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈ.ɴ / /ɛɟ#ˈd̠ʲ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴə / /ɛɟ#ˈ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴəv / 8064
<agaibh> ‘at you (pl.)’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡə / /ˈa.ɡ / /ˈa.ɡ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8067
<againn> ‘at us’ /ˈə.ɡən̠ʲ / /ˈə.ɡəɴʹ / /ˈɑːn̠ʲ / /ˈɴʹ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8068
Page 1 of 35 »