Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/i/ /ɪ/ near-close near-front short unrounded vowel /ɪ/ near-close near-front short unrounded vowel /ɪ/ near-close near-front short unrounded vowel
Page 1 of 24 »
<a thúisce> ‘as soon as’ /ə#ˈʉːɕ.cɛ / /ə#ˈh.e / /ə#ˈɕ.cɪ / /ə#ˈh.i / /a#ˈʃ.cɛ / /a#ˈh.e / 8059
<abair> ‘say (imp.)’ /ˈʌ.əɾʲ / /ˈob.ə / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / 8060
<ag gail> ‘boiling’ /ˈɛɟ#ˈɡɪl / /ˈeɡʹ#ˈɡil / /ə#ˈɡal̠ʲ / /ə#ˈɡaʟʹ / /ɛɟ#ˈɡa / /eɡʹ#ˈɡa / 8065
<agaibh> ‘at you (pl.)’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡə / /ˈa.ɡ / /ˈa.ɡ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8067
<againn> ‘at us’ /ˈə.ɡən̠ʲ / /ˈə.ɡəɴʹ / /ˈɑːn̠ʲ / /ˈɴʹ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8068
<aici> ‘at her’ /ˈɛ.c / /ˈe. / /ˈɛ.cə / /ˈe.ə / /ɛ.ˈcɪ / /e.ˈi / 8071
<Áine> ‘Áine (girl's name)’ /ˈæː.n̠ʲɛ / /ˈ.ɴʹe / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹi / /ˈɑː.ɛ / /ˈ.e / 8073
<áineas> ‘delight’ /ˈæː.n̠ʲə / /ˈ.ɴʹəs / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹis / /ˈɑː.ə / /ˈ.əs / 8074
<ainm> ‘name’ /ˈa.n̠ʲɪ / /ˈa.ɴʹi / /ˈa.n̠ʲɪ / /ˈa.ɴʹi / /ˈa.ɪ / /ˈa.i / 8075
<aire> ‘minister’ /ˈa.ɾʲɪ / /ˈa.i / /ˈa.ɾʲɪ / /ˈa.i / /ˈa.ɾʲɪ / /ˈa.i / 8076
Page 1 of 24 »