Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ˈ/ /ˈ/ primary stress suprasegmental /ˈ/ primary stress suprasegmental /ˈ/ primary stress suprasegmental
Page 1 of 77 »
<a bhó> ‘his cow’ /a#ˈw / /a#ˈv / /a#ˈw / /a#ˈv / /a#ˈ / /a#ˈv / 8041
<a Bhriain> ‘Brian (voc.)’ /a#ˈɾʲian̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɾʲn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɾʲ / /a#ˈ / 8042
<a cheist> ‘his question’ /a#ˈçɛɕʧ / /a#ˈe / /ə#ˈçɛɕt̠ʲ / /ə#ˈe / /a#ˈçɛʃ / /a#ˈe / 8043
<a chú> ‘his hound’ /a#ˈxʉː / /a#ˈx / /ə#ˈx / /ə#ˈx / /a#ˈx / /a#ˈx / 8044
<a ghá> ‘his need’ /a#ˈɣæː / /a#ˈɣ / /ə#ˈɣɑː / /ə#ˈɣ / /a#ˈɣɑː / /a#ˈɣ / 8045
<a ghé> ‘his goose’ /a#ˈj / /a#ˈɣʹ / /ə#ˈʝ / /ə#ˈɣʹ / /a#ˈʝ / /a#ˈɣʹ / 8046
<á ndíol> ‘selling them’ /æː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /ˈ#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈl̪ˠ / /ˈ#ˈʟ / 8047
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<a ngaol> ‘their relation’ /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / 8049
<a ngeis> ‘their taboo’ /a#ˈɲɛɕ / /a#ˈŋʹe / /a#ˈɲɛɕ / /a#ˈŋʹe / /a#ˈɲɛʃ / /a#ˈŋʹe / 8050
Page 1 of 77 »