Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// /ʉː/ back close long rounded vowel // back close long rounded vowel // back close long rounded vowel
Page 1 of 10 »
<a chú> ‘his hound’ /a#ˈxʉː / /a#ˈx / /ə#ˈx / /ə#ˈx / /a#ˈx / /a#ˈx / 8044
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<a thlú> ‘his thongs’ /a#ˈl̪̊ˠʉː / /a#ˈ / /ə#ˈl̪̊ˠ / /ə#ˈ / /a#ˈl̪̊ˠ / /a#ˈ / 8056
<a thúisce> ‘as soon as’ /ə#ˈʉːɕ.cɛ / /ə#ˈh.e / /ə#ˈɕ.cɪ / /ə#ˈh.i / /a#ˈʃ.cɛ / /a#ˈh.e / 8059
<acu> ‘at them’ /ˈa.kʉː / /ˈa.k / /ˈa.kə / /ˈa.kəb / /a.ˈkʊ / /a.ˈku / 8062
<ag bualadh> ‘hitting’ /ˈɛɟ#ˈua.l̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈb.ʟ / /ə#ˈ.l̪ˠə / /ə#ˈb.ʟə / /ɛɟ#ˈ.l̪ˠə / /eɡʹ#ˈb.ʟə / 8063
<ag déanamh> ‘doing’ /ˈɛɟ#ˈʤ.n̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈ.ɴ / /ɛɟ#ˈd̠ʲ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴə / /ɛɟ#ˈ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴəv / 8064
<áisiúil> ‘convenient’ /ˈæː.ɕʉːl / /ˈ.l / /ˈɑː.ɕl̠ʲ / /ˈ.ʟʹ / /ɑː.ˈʃ / /.ˈ / 8079
<an chiú> ‘the cue’ /ˌan̪ˠ#ˈçʉː / /ˌaɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈç / /əɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈç / /əɴ#ˈ / 8085
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
Page 1 of 10 »