Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ə/ /ə/ central mid unrounded vowel /ə/ central mid unrounded vowel /ə/ central mid unrounded vowel
Page 1 of 25 »
<a Bhriain> ‘Brian (voc.)’ /a#ˈɾʲian̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɾʲn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɾʲ / /a#ˈ / 8042
<a cheist> ‘his question’ /a#ˈçɛɕʧ / /a#ˈe / /ə#ˈçɛɕt̠ʲ / /ə#ˈe / /a#ˈçɛʃ / /a#ˈe / 8043
<a chú> ‘his hound’ /a#ˈxʉː / /a#ˈx / /ə#ˈx / /ə#ˈx / /a#ˈx / /a#ˈx / 8044
<a ghá> ‘his need’ /a#ˈɣæː / /a#ˈɣ / /ə#ˈɣɑː / /ə#ˈɣ / /a#ˈɣɑː / /a#ˈɣ / 8045
<a ghé> ‘his goose’ /a#ˈj / /a#ˈɣʹ / /ə#ˈʝ / /ə#ˈɣʹ / /a#ˈʝ / /a#ˈɣʹ / 8046
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<a ngiall> ‘their jaw’ /a#ˈɲial̪ˠ / /a#ˈŋʹʟ / /a#ˈɲl̪ˠ / /a#ˈŋʹʟ / /ə#ˈɲl̪ˠ / /ə#ˈŋʹʟ / 8051
<a nguí> ‘their prayer’ /a#ˈŋ / /a#ˈŋ / /ə#ˈŋ / /ə#ˈŋ / /a#ˈŋ / /a#ˈŋ / 8053
<a Sheáin> ‘Seán (voc.)’ /a#ˈæːn̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɑːn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɑː / /a#ˈ / 8054
<a Shéamais> ‘Séamas (voc.)’ /a#ˈ.əɕ / /a#ˈ.mə / /ə#ˈ.əɕ / /ə#ˈ.mə / /a#ˈ.əʃ / /a#ˈ.mə / 8055
Page 1 of 25 »