Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ɴʹ/ /n̠ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal nasal plosive palatalised postalveolar voiced /n̠ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal nasal plosive palatalised postalveolar voiced // alveolo-palatal consonant coronal laminal nasal plosive palatalised postalveolar voiced
Page 1 of 9 »
<a Bhriain> ‘Brian (voc.)’ /a#ˈɾʲian̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɾʲn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɾʲ / /a#ˈ / 8042
<á ndíol> ‘selling them’ /æː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /ˈ#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈl̪ˠ / /ˈ#ˈʟ / 8047
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<a Sheáin> ‘Seán (voc.)’ /a#ˈæːn̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɑːn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɑː / /a#ˈ / 8054
<againn> ‘at us’ /ˈə.ɡən̠ʲ / /ˈə.ɡəɴʹ / /ˈɑːn̠ʲ / /ˈɴʹ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8068
<Áine> ‘Áine (girl's name)’ /ˈæː.n̠ʲɛ / /ˈ.ɴʹe / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹi / /ˈɑː.ɛ / /ˈ.e / 8073
<áineas> ‘delight’ /ˈæː.n̠ʲə / /ˈ.ɴʹəs / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹis / /ˈɑː.ə / /ˈ.əs / 8074
<ainm> ‘name’ /ˈa.n̠ʲɪ / /ˈa.ɴʹi / /ˈa.n̠ʲɪ / /ˈa.ɴʹi / /ˈa.ɪ / /ˈa.i / 8075
<an iascaireacht> ‘the fishing’ /ˌan̠ʲ#ˈia.kə.ɾʲaxt̪ˠ / /ˌaɴʹ#ˈs.kə.axt / /ən#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /ə#ˈs.ki.əxt / /ən̪ˠ#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /əɴ#ˈs.ki.əxt / 8086
<anoir> ‘from the east’ /ə.ˈn̠ʲɛɾʲ / /ə.ˈɴʹe / /ə.ˈn̪ˠɛɾʲ / /ə.ˈɴe / /ə.ˈn̪ˠɪɾʲ / /ə.ˈɴi / 8101
Page 1 of 9 »