Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/v/ /w/ consonant fricative labial labiodental velarised voiced /w/ consonant fricative labial labiodental velarised voiced // consonant fricative labial labiodental velarised voiced
Page 1 of 4 »
<a bhó> ‘his cow’ /a#ˈw / /a#ˈv / /a#ˈw / /a#ˈv / /a#ˈ / /a#ˈv / 8041
<abhus> ‘over here’ /ə.ˈwɤ / /ə.ˈvus / /ə.ˈwʊ / /ə.ˈvus / /a.ˈʊ / /a.ˈvus / 8061
<ag déanamh> ‘doing’ /ˈɛɟ#ˈʤ.n̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈ.ɴ / /ɛɟ#ˈd̠ʲ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴə / /ɛɟ#ˈ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴəv / 8064
<an-bhuí> ‘very yellow’ /ˈan̪ˠ.ˌw / /ˈaɴ.ˌv / /ˈan̪ˠ.ˈw / /ˈaɴ.ˈv / /ˈa.n̪ˠə.ˈ / /ˈa.ɴə.ˈv / 8093
<an-mhór> ‘very big’ /ˈan̪ˠ.ˈwɾˠ / /ˈaɴ.ˈvr / /ˈan̪ˠ.ˈwɾˠ / /ˈaɴ.ˈvr / /ˈa.n̪ˠə.ˈɾˠ / /ˈa.ɴə.ˈvr / 8100
<bhán> ‘white (fem.)’ /ˈwæːn̪ˠ / /ˈvɴ / /ˈwɑːn̪ˠ / /ˈvɴ / /ˈɑːn̪ˠ / /ˈvɴ / 8139
<bhuel> ‘well!’ /ˈwal / /ˈval / /ˈwɛl / /ˈvel / /ˈɛ / /ˈveʟʹ / 8141
<bhuí> ‘yellow (fem.)’ /ˈw / /ˈv / /ˈw / /ˈv / /ˈ / /ˈv / 8142
<camhraigh> ‘decay’ /ˈkau.ɾˠ / /ˈkau.r / /ˈkau.ɾˠə / /ˈkau.rə / /ˈka.ɾˠɪɟ / /ˈka.vriɡʹ / 8184
<díobh> ‘discard’ /ˈʤw / /ˈv / /ˈd̠ʲw / /ˈv / /ˈ / /ˈv / 8332
Page 1 of 4 »