Eochair don tras-scríobh tras-scríobh ortagrafaíoch <sampla> tras-scríobh fóinéimeach canúnach /sampla/ tras-scríobh fóinéimeach Ceiltíoch /sampla/
  Gaeilge Ghaoth Dobhair Gaeilge na Ceathrún Rua Gaeilge Chorca Dhuibhne
/l/ /l/ ailbheolach rinneach consan corónach neasach taobhach coguasaithe glórach /l/ ailbheolach rinneach consan corónach neasach taobhach coguasaithe glórach /l̪ˠ/ ailbheolach rinneach consan corónach neasach taobhach coguasaithe glórach
Leathanach 1 as 3 »
<ag gail> ‘boiling’ /ˈɛɟ#ˈɡɪl / /ˈeɡʹ#ˈɡil / /ə#ˈɡal̠ʲ / /ə#ˈɡaʟʹ / /ɛɟ#ˈɡa / /eɡʹ#ˈɡa / 8065
<áisiúil> ‘convenient’ /ˈæː.ɕʉːl / /ˈ.l / /ˈɑː.ɕl̠ʲ / /ˈ.ʟʹ / /ɑː.ˈʃ / /.ˈ / 8079
<baile> ‘home; town’ /ˈa.lɛ / /ˈba.le / /ˈa.lɛ / /ˈba.le / /ˈa.ɛ / /ˈba.e / 8119
<bhuel> ‘well!’ /ˈwal / /ˈval / /ˈwɛl / /ˈvel / /ˈɛ / /ˈveʟʹ / 8141
<blíp> ‘bleep’ /ˈl / /ˈl / /ˈl / /ˈl / /ˈ / /ˈ / 8149
<buail> ‘hit’ /ˈual / /ˈbl / /ˈl̠ʲ / /ˈbʟʹ / /ˈ / /ˈb / 8159
<cailín> ‘girl’ /ˈka.l̠ʲn̠ʲ / /ˈka.ʟʹɴʹ / /ˈka.ln / /ˈka.ln / /ka.ˈ / /ka.ˈ / 8175
<ceoil> ‘music (gen.)’ /ˈkl̠ʲ / /ˈkʟʹ / /ˈcl / /ˈl / /ˈc / /ˈ / 8210
<coiligh> ‘tread (hen)’ /ˈkɪ.l / /ˈki.l / /ˈkʌ.l̠ʲɪ / /ˈko.ʟʹi / /ˈkɪ.ɪɟ / /ˈki.iɡʹ / 8247
<coimhlint> ‘conflict’ /ˈkʌ.lɪn̠ʲʧ / /ˈko.liɴʹ / /ˈkai.l̠ʲɪn̠ʲt̠ʲ / /ˈkai.ʟʹiɴʹ / /ˈkɪ.ɪ / /ˈki.i / 8249
Leathanach 1 as 3 »