Eochair don tras-scríobh tras-scríobh ortagrafaíoch <sampla> tras-scríobh fóinéimeach canúnach /sampla/ tras-scríobh fóinéimeach Ceiltíoch /sampla/
  Gaeilge Ghaoth Dobhair Gaeilge na Ceathrún Rua Gaeilge Chorca Dhuibhne
Leathanach 1 as 6 »
<anoir> ‘from the east’ /ə.ˈn̠ʲɛɾʲ / /ə.ˈɴʹe / /ə.ˈn̪ˠɛɾʲ / /ə.ˈɴe / /ə.ˈn̪ˠɪɾʲ / /ə.ˈɴi / 8101
<Aoife> ‘Aoife (girl's name)’ /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / 8102
<ar bord loinge> ‘aboard a ship’ /ˈɛɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ˈer#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / /ɛɾˠ#ˈauɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪɲ.ɟə / /er#ˈbaurd#ˈʟiŋʹ.ɡʹə / /əɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ər#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / 8108
<beoir> ‘beer’ /ˈɔːɾʲ / /ˈɔː / /ˈɾʲ / /ˈ / /ˈɾʲ / /ˈ / 8138
<ceoil> ‘music (gen.)’ /ˈkl̠ʲ / /ˈkʟʹ / /ˈcl / /ˈl / /ˈc / /ˈ / 8210
<cloicheán> ‘prawn’ /ˈkl̪ˠʌ.an̪ˠ / /ˈkʟo.aɴ / /ˈkl̪ˠʌ.çɑːn̪ˠ / /ˈkʟo.ɴ / /kl̪ˠʌ.ˈɑːn̪ˠ / /kʟo.ˈhɴ / 8242
<coiligh> ‘tread (hen)’ /ˈkɪ.l / /ˈki.l / /ˈkʌ.l̠ʲɪ / /ˈko.ʟʹi / /ˈkɪ.ɪɟ / /ˈki.iɡʹ / 8247
<coim> ‘waist’ /ˈkʌ / /ˈko / /ˈkɪ / /ˈki / /ˈk / /ˈk / 8248
<coimhlint> ‘conflict’ /ˈkʌ.lɪn̠ʲʧ / /ˈko.liɴʹ / /ˈkai.l̠ʲɪn̠ʲt̠ʲ / /ˈkai.ʟʹiɴʹ / /ˈkɪ.ɪ / /ˈki.i / 8249
<coinnigh> ‘keep’ /ˈkʌ.n̠ʲ / /ˈko.ɴʹ / /ˈkɪ.n̠ʲɪ / /ˈki.ɴʹi / /ˈkɪ.ɪɟ / /ˈki.iɡʹ / 8250
Leathanach 1 as 6 »