Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ŋ/ /ŋ/ consonant dorsal nasal plosive velar velarised voiced /ŋ/ consonant dorsal nasal plosive velar velarised voiced /ŋ/ consonant dorsal nasal plosive velar velarised voiced
Page 1 of 2 »
<a ngaol> ‘their relation’ /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / 8049
<a ngol> ‘their crying’ /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / 8052
<a nguí> ‘their prayer’ /a#ˈŋ / /a#ˈŋ / /ə#ˈŋ / /ə#ˈŋ / /a#ˈŋ / /a#ˈŋ / 8053
<falang> ‘phalanx’ /ˈa.l̪ˠəŋ / /ˈfa.ʟəŋ / /ˈa.l̪ˠəŋ / /ˈfa.ʟəŋ / /ə.ˈl̪ˠaŋ / /fə.ˈʟaŋ / 8366
<i ngála> ‘in a gale’ /ɪ#ˈŋæː.l̪ˠə / /i#ˈŋ.ʟə / /ɪ#ˈŋɑː.l̪ˠə / /i#ˈŋ.ʟə / /ɪ#ˈŋɑː.l̪ˠə / /i#ˈŋ.ʟə / 8447
<i ngátar> ‘in need’ /ɪ#ˈŋæː.t̪ˠəɾˠ / /i#ˈŋ.tər / /ɪ#ˈŋɑː.t̪ˠəɾˠ / /i#ˈŋ.tər / /ɪ#ˈŋɑː.t̪ˠəɾˠ / /i#ˈŋ.tər / 8448
<longa> ‘ships’ /ˈl̪ˠʌŋ.ə / /ˈʟoŋ.ə / /ˈl̪ˠʌŋ.ɡə / /ˈʟoŋ.ɡə / /ˈl̪ˠʌŋ.ə / /ˈʟoŋ.ə / 8505
<na longa> ‘the ships’ /n̪ˠə#ˈl̪ˠʌŋ.ə / /ɴə#ˈʟoŋ.ə / /n̪ˠə#ˈl̪ˠʌŋ.ɡə / /ɴə#ˈʟoŋ.ɡə / /n̪ˠə#ˈl̪ˠʌŋ.ə / /ɴə#ˈʟoŋ.ə / 8567
<ung> ‘anoint’ /ˈʌŋ / /ˈoŋ / /ˈʌŋ / /ˈoŋ / /ˈʊŋ / /ˈuŋ / 8794
<ungfaidh> ‘will anoint’ /ˈʌ.ŋ̊ / /ˈo. / /ˈʌ.ŋ̊ə / /ˈo.ə / /ˈʊŋ.ɪɟ / /ˈuŋ.hiɡʹ / 8795
Page 1 of 2 »