Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// // close front long unrounded vowel // close front long unrounded vowel // close front long unrounded vowel
Page 1 of 25 »
<á ndíol> ‘selling them’ /æː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /ˈ#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈl̪ˠ / /ˈ#ˈʟ / 8047
<a ngaol> ‘their relation’ /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / 8049
<a nguí> ‘their prayer’ /a#ˈŋ / /a#ˈŋ / /ə#ˈŋ / /ə#ˈŋ / /a#ˈŋ / /a#ˈŋ / 8053
<agaibh> ‘at you (pl.)’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡə / /ˈa.ɡ / /ˈa.ɡ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8067
<aici> ‘at her’ /ˈɛ.c / /ˈe. / /ˈɛ.cə / /ˈe.ə / /ɛ.ˈcɪ / /e.ˈi / 8071
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<an-bhuí> ‘very yellow’ /ˈan̪ˠ.ˌw / /ˈaɴ.ˌv / /ˈan̪ˠ.ˈw / /ˈaɴ.ˈv / /ˈa.n̪ˠə.ˈ / /ˈa.ɴə.ˈv / 8093
<an-chaol> ‘very narrow’ /ˈan̪ˠ.ˈxl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈxʟ / /ˈan̪ˠ.ˈxl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈxʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈxl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈxʟ / 8094
<an-ghaol> ‘great relationship’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8098
<Aoife> ‘Aoife (girl's name)’ /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / /ˈ.ə / 8102
Page 1 of 25 »