Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/r/ /ɾˠ/ alveolar apical consonant tap velarised voiced /ɾˠ/ alveolar apical consonant tap velarised voiced /ɾˠ/ alveolar apical consonant tap velarised voiced
Page 1 of 14 »
<amárach> ‘tomorrow’ /ə.ˈæː.ɾˠax / /ə.ˈm.rax / /ə.ˈɑː.ɾʲəx / /ə.ˈm.əx / /ə.ˈɑː.ɾʲəx / /ə.ˈm.əx / 8081
<an t-údar> ‘the author’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠʉː.d̪ˠəɾˠ / /ˌaɴ#ˈt.dər / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠ.d̪ˠəɾˠ / /əɴ#ˈt.dər / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠ.d̪ˠəɾˠ / /əɴ#ˈt.dər / 8089
<an-mhór> ‘very big’ /ˈan̪ˠ.ˈwɾˠ / /ˈaɴ.ˈvr / /ˈan̪ˠ.ˈwɾˠ / /ˈaɴ.ˈvr / /ˈa.n̪ˠə.ˈɾˠ / /ˈa.ɴə.ˈvr / 8100
<aonraic> ‘individualised’ /ˈn̪ˠ.ɾˠɪc / /ˈɴ.ri / /ˈn̪ˠ.ɾˠɪc / /ˈɴ.ri / /ˈn̪ˠ.ɾˠɪc / /ˈɴ.ri / 8105
<ar bord loinge> ‘aboard a ship’ /ˈɛɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ˈer#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / /ɛɾˠ#ˈauɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪɲ.ɟə / /er#ˈbaurd#ˈʟiŋʹ.ɡʹə / /əɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ər#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / 8108
<ar tí> ‘about to’ /ɛɾˠ.ˈʧ / /er.ˈ / /ɛɾʲ.ˈt̠ʲ / /e.ˈ / /ɛɾˠ.ˈ / /er.ˈ / 8109
<arb> ‘’ /ˈa.ɾˠə / /ˈa.rəb / /ˈə.ɾˠə / /ˈə.rəb / /ˈa.ɾˠə / /ˈa.rəb / 8110
<ard> ‘high’ /ˈæːɾˠd̪ˠ / /ˈrd / /ˈɑːɾˠd̪ˠ / /ˈrd / /ˈɑːɾˠd̪ˠ / /ˈrd / 8111
<barr> ‘top’ /ˈæːɾˠ / /ˈbr / /ˈɑːɾˠ / /ˈbr / /ˈɑːɾˠ / /ˈbr / 8127
<bearna> ‘gap’ /ˈaɾˠ.n̪ˠə / /ˈar.ɴə / /ˈɑːɾˠ.n̪ˠə / /ˈr.ɴə / /ˈɑːɾˠ.n̪ˠə / /ˈr.ɴə / 8132
Page 1 of 14 »