Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ʟ/ /l̪ˠ/ apical consonant coronal dental lateral approximant velarised voiced /l̪ˠ/ apical consonant coronal dental lateral approximant velarised voiced /l̪ˠ/ apical consonant coronal dental lateral approximant velarised voiced
Page 1 of 11 »
<á ndíol> ‘selling them’ /æː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /ˈ#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈl̪ˠ / /ˈ#ˈʟ / 8047
<a ngaol> ‘their relation’ /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / 8049
<a ngiall> ‘their jaw’ /a#ˈɲial̪ˠ / /a#ˈŋʹʟ / /a#ˈɲl̪ˠ / /a#ˈŋʹʟ / /ə#ˈɲl̪ˠ / /ə#ˈŋʹʟ / 8051
<a ngol> ‘their crying’ /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / 8052
<ag bualadh> ‘hitting’ /ˈɛɟ#ˈua.l̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈb.ʟ / /ə#ˈ.l̪ˠə / /ə#ˈb.ʟə / /ɛɟ#ˈ.l̪ˠə / /eɡʹ#ˈb.ʟə / 8063
<an-chaol> ‘very narrow’ /ˈan̪ˠ.ˈxl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈxʟ / /ˈan̪ˠ.ˈxl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈxʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈxl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈxʟ / 8094
<an-chiall> ‘great sense’ /ˈan̪ˠ.ˈçial̪ˠ / /ˈaɴ.ˈʟ / /ˈan̪ˠ.ˈçl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈçl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈʟ / 8095
<an-Ghael> ‘great Gael’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8096
<an-ghal> ‘great steam’ /ˈan̪ˠ.ˈɣal̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣaʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣal / /ˈaɴ.ˈɣa / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣɔul̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣauʟ / 8097
<an-ghaol> ‘great relationship’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8098
Page 1 of 11 »