Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/o/ /ʌ/ near-back open-mid rounded short vowel /ʌ/ near-back open-mid rounded short vowel /ʌ/ near-back open-mid rounded short vowel
Page 1 of 12 »
<a ngol> ‘their crying’ /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / /a#ˈŋʌl̪ˠ / /a#ˈŋoʟ / 8052
<abair> ‘say (imp.)’ /ˈʌ.əɾʲ / /ˈob.ə / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / 8060
<bior> ‘point’ /ˈɪɾˠ / /ˈir / /ˈʌɾˠ / /ˈor / /ˈʊɾˠ / /ˈur / 8148
<bocht> ‘poor’ /ˈʌxt̪ˠ / /ˈboxt / /ˈʌxt̪ˠ / /ˈboxt / /ˈʌxt̪ˠ / /ˈboxt / 8151
<boladh> ‘smell’ /ˈʌ.l̪ˠʉː / /ˈbo.ʟ / /ˈɑː.l̪ˠə / /ˈb.ʟə / /əˈ.l̪ˠa / /bəˈ.ʟa / 8153
<borrfaidh> ‘will swell’ /ˈ.ɾ̥ˠ / /ˈb.hr / /ˈʌ.ɾ̥ˠə / /ˈbo.hrə / /ˈʌ.ɾ̥ˠɪɟ / /ˈbo.hriɡʹ / 8154
<bronn> ‘grant’ /ˈɾˠʌn̪ˠ / /ˈbroɴ / /ˈɾˠʌn̪ˠ / /ˈbroɴ / /ˈɾˠɔun̪ˠ / /ˈbrauɴ / 8157
<bronnfaidh> ‘will grant’ /ˈɾˠʌ.n̪̊ˠ / /ˈbro. / /ˈɾˠʌ.n̪̊ˠə / /ˈbro.ə / /ˈɾˠɔu.n̪̊ˠɪɟ / /ˈbrau.iɡʹ / 8158
<ceann> ‘one’ /ˈcʌn̪ˠ / /ˈoɴ / /ˈcɑːn̪ˠ / /ˈɴ / /ˈcɔun̪ˠ / /ˈauɴ / 8199
<clocha> ‘stones’ /ˈkl̪ˠʌ.ə / /ˈkʟo.hə / /ˈkl̪ˠʌ.xə / /ˈkʟo.xə / /ˈkl̪ˠʌ.xa / /ˈkʟo.xa / 8241
Page 1 of 12 »