Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// // front close-mid long unrounded vowel // front close-mid long unrounded vowel // front close-mid long unrounded vowel
Page 1 of 9 »
<a ghé> ‘his goose’ /a#ˈj / /a#ˈɣʹ / /ə#ˈʝ / /ə#ˈɣʹ / /a#ˈʝ / /a#ˈɣʹ / 8046
<a ngaol> ‘their relation’ /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / /a#ˈŋl̪ˠ / /a#ˈŋʟ / 8049
<a Shéamais> ‘Séamas (voc.)’ /a#ˈ.əɕ / /a#ˈ.mə / /ə#ˈ.əɕ / /ə#ˈ.mə / /a#ˈ.əʃ / /a#ˈ.mə / 8055
<a thréad> ‘his flock’ /a#ˈɾ̥ʲd̪ˠ / /a#ˈhrʹd / /ə#ˈɾ̥ʲd̪ˠ / /ə#ˈhrʹd / /a#ˈɾ̥ʲd̪ˠ / /a#ˈhrʹd / 8058
<ag déanamh> ‘doing’ /ˈɛɟ#ˈʤ.n̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈ.ɴ / /ɛɟ#ˈd̠ʲ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴə / /ɛɟ#ˈ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴəv / 8064
<an-Ghael> ‘great Gael’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8096
<an-ghaol> ‘great relationship’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8098
<aomtha> ‘attracted’ /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / /ˈ.t̪ˠə / /ˈm.tə / /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / 8103
<aon> ‘one’ /ˈn̪ˠ / /ˈɴ / /ˈn̪ˠ / /ˈɴ / /ˈn̪ˠ / /ˈɴ / 8104
<aonraic> ‘individualised’ /ˈn̪ˠ.ɾˠɪc / /ˈɴ.ri / /ˈn̪ˠ.ɾˠɪc / /ˈɴ.ri / /ˈn̪ˠ.ɾˠɪc / /ˈɴ.ri / 8105
Page 1 of 9 »