Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// /æː/ long open vowel /ɑː/ long open vowel /ɑː/ long open vowel
Page 1 of 10 »
<a ghá> ‘his need’ /a#ˈɣæː / /a#ˈɣ / /ə#ˈɣɑː / /ə#ˈɣ / /a#ˈɣɑː / /a#ˈɣ / 8045
<á ndíol> ‘selling them’ /æː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈn̠ʲl̪ˠ / /ˈ#ˈɴʹʟ / /ˈɑː#ˈl̪ˠ / /ˈ#ˈʟ / 8047
<á ndúnadh> ‘closing them’ /æː#ˈn̪ˠʉː.n̪ˠʉː / /#ˈɴ.ɴ / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̠ʲɛ / /ˈ#ˈɴ.ɴʹe / /ˈɑː#ˈn̪ˠ.n̪ˠə / /ˈ#ˈɴ.ɴə / 8048
<a Sheáin> ‘Seán (voc.)’ /a#ˈæːn̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɑːn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɑː / /a#ˈ / 8054
<a thrá> ‘his beach’ /a#ˈɾ̥ˠæː / /a#ˈhr / /ə#ˈɾ̥ˠɑː / /ə#ˈhr / /a#ˈɾ̥ˠɑː / /a#ˈhr / 8057
<againn> ‘at us’ /ˈə.ɡən̠ʲ / /ˈə.ɡəɴʹ / /ˈɑːn̠ʲ / /ˈɴʹ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8068
<agam> ‘at me’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡəm / /ˈɑː / /ˈm / /ə.ˈɡə / /ə.ˈɡəm / 8069
<Áine> ‘Áine (girl's name)’ /ˈæː.n̠ʲɛ / /ˈ.ɴʹe / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹi / /ˈɑː.ɛ / /ˈ.e / 8073
<áineas> ‘delight’ /ˈæː.n̠ʲə / /ˈ.ɴʹəs / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹis / /ˈɑː.ə / /ˈ.əs / 8074
<áisiúil> ‘convenient’ /ˈæː.ɕʉːl / /ˈ.l / /ˈɑː.ɕl̠ʲ / /ˈ.ʟʹ / /ɑː.ˈʃ / /.ˈ / 8079
Page 1 of 10 »