Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ɡʹ/ /ɟ/ consonant dorsal palatal palatalised plosive voiced /ɟ/ consonant dorsal palatal palatalised plosive voiced /ɟ/ consonant dorsal palatal palatalised plosive voiced
Page 1 of 11 »
<ag bualadh> ‘hitting’ /ˈɛɟ#ˈua.l̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈb.ʟ / /ə#ˈ.l̪ˠə / /ə#ˈb.ʟə / /ɛɟ#ˈ.l̪ˠə / /eɡʹ#ˈb.ʟə / 8063
<ag déanamh> ‘doing’ /ˈɛɟ#ˈʤ.n̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈ.ɴ / /ɛɟ#ˈd̠ʲ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴə / /ɛɟ#ˈ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴəv / 8064
<ag gail> ‘boiling’ /ˈɛɟ#ˈɡɪl / /ˈeɡʹ#ˈɡil / /ə#ˈɡal̠ʲ / /ə#ˈɡaʟʹ / /ɛɟ#ˈɡa / /eɡʹ#ˈɡa / 8065
<ag> ‘at’ /ˈɛɟ / /ˈeɡʹ / /ˈɛɟ / /ˈeɡʹ / /ˈɛɟ / /ˈeɡʹ / 8066
<aige> ‘at him’ /ˈɛ.ɟa / /ˈe.ɡʹa / /ˈɛ.ɟə / /ˈe.ɡʹə / /ɛ.ˈɟɛ / /e.ˈɡʹe / 8072
<airgead> ‘money’ /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /ˈa.i.ɡʹid / /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /ˈa.i.ɡʹid / /ˈa.ɾʲɪ.ɟəd̪ˠ / /ˈa.i.ɡʹəd / 8077
<airgid> ‘money (gen.)’ /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪʤ / /ˈa.i.ɡʹi / /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̠ʲ / /ˈa.i.ɡʹi / /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪ / /ˈa.i.ɡʹi / 8078
<an airgid> ‘the money (gen.)’ /ˌan̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪʤ / /ˌaɴ#ˈa.i.ɡʹi / /ən̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̠ʲ / /əɴ#ˈa.i.ɡʹi / /ən̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪ / /əɴ#ˈa.i.ɡʹi / 8083
<an t-airgead> ‘the money’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /ˌaɴ#ˈta.i.ɡʹid / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /əɴ#ˈta.i.ɡʹid / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟəd̪ˠ / /əɴ#ˈta.i.ɡʹəd / 8087
<ar bord loinge> ‘aboard a ship’ /ˈɛɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ˈer#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / /ɛɾˠ#ˈauɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪɲ.ɟə / /er#ˈbaurd#ˈʟiŋʹ.ɡʹə / /əɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ər#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / 8108
Page 1 of 11 »