Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/t/ /t̪ˠ/ apical consonant coronal dental plosive velarised voiceless /t̪ˠ/ apical consonant coronal dental plosive velarised voiceless /t̪ˠ/ apical consonant coronal dental plosive velarised voiceless
Page 1 of 10 »
<agat> ‘at you (sg.)’ /ˈə.ɡət̪ˠ / /ˈə.ɡət / /ˈad̪ˠ / /ˈad / /ə.ˈɡəd̪ˠ / /ə.ˈɡəd / 8070
<an iascaireacht> ‘the fishing’ /ˌan̠ʲ#ˈia.kə.ɾʲaxt̪ˠ / /ˌaɴʹ#ˈs.kə.axt / /ən#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /ə#ˈs.ki.əxt / /ən̪ˠ#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /əɴ#ˈs.ki.əxt / 8086
<an t-airgead> ‘the money’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /ˌaɴ#ˈta.i.ɡʹid / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /əɴ#ˈta.i.ɡʹid / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟəd̪ˠ / /əɴ#ˈta.i.ɡʹəd / 8087
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<an t-údar> ‘the author’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠʉː.d̪ˠəɾˠ / /ˌaɴ#ˈt.dər / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠ.d̪ˠəɾˠ / /əɴ#ˈt.dər / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠ.d̪ˠəɾˠ / /əɴ#ˈt.dər / 8089
<aomtha> ‘attracted’ /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / /ˈ.t̪ˠə / /ˈm.tə / /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / 8103
<aontú> ‘agreement’ /ˈn̪ˠ.t̪ˠʉː / /ˈɴ.t / /ˈn̪ˠ.t̪ˠ / /ˈɴ.t / /n̪ˠ.ˈt̪ˠ / /ɴ.ˈt / 8106
<at> ‘swell’ /ˈat̪ˠ / /ˈat / /ˈat̪ˠ / /ˈat / /ˈat̪ˠ / /ˈat / 8112
<atfaidh> ‘will swell’ /ˈa.t̪ˠ / /ˈa.t / /ˈa.t̪ˠə / /ˈa.tə / /ˈa.t̪ˠɪɟ / /ˈa.tiɡʹ / 8113
<bearrtha> ‘shaved’ /ˈa.ɾ̥ˠə / /ˈa.hrə / /ˈɑːɾˠ.t̪ˠə / /ˈr.tə / /ˈɑː.ɾ̥ˠə / /ˈ.hrə / 8135
Page 1 of 10 »