Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/hm/ /m̥ˠ/ bilabial consonant labial nasal plosive velarised voiceless /m̥ˠ/ bilabial consonant labial nasal plosive velarised voiceless /m̥ˠ/ bilabial consonant labial nasal plosive velarised voiceless
Page 1 of 1
<aomtha> ‘attracted’ /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / /ˈ.t̪ˠə / /ˈm.tə / /ˈ.m̥ˠə / /ˈ.hmə / 8103
<cromfaidh> ‘will crouch’ /ˈkɾˠʌ.m̥ˠ / /ˈkro.hm / /ˈkɾˠʌ.m̥ˠə / /ˈkro.hmə / /ˈkɾˠɔu.m̥ˠɪɟ / /ˈkrau.hmiɡʹ / 8280
<cromtha> ‘crouched’ /ˈkɾˠʌ.m̥ˠə / /ˈkro.hmə / /ˈkɾˠʌm̥ˠ.t̪ˠə / /ˈkrohm.tə / /ˈkɾˠʌ.m̥ˠə / /ˈkro.hmə / 8281
<mo shmólach> ‘my thrush’ /ə#ˈm̥ˠ.l̪ˠax / /mə#ˈhm.ʟax / /ə#ˈ.l̪ˠəx / /mə#ˈsm.ʟəx / /ə#ˈm̥ˠ.l̪ˠəx / /mə#ˈhm.ʟəx / 8553
<shmachtaigh> ‘discipline (past)’ /ˈm̥ˠax.t̪ˠ / /ˈhmax.t / /ˈax.t̪ˠə / /ˈsmax.tə / /ˈm̥ˠax.t̪ˠɪɟ / /ˈhmax.tiɡʹ / 8663
<shmaoinigh> ‘think (past)’ /ˈm̥ˠ.n̠ʲ / /ˈhm.ɴʹ / /ˈ.nɪ / /ˈsm.i / /ˈm̥ˠ.ɪɟ / /ˈhm.ɴʹiɡʹ / 8664
<tumtha> ‘immersion’ /ˈt̪ˠʌ.m̥ˠə / /ˈto.hmə / /ˈt̪ˠʌ.t̪ˠə / /ˈtom.tə / /ˈt̪ˠʌ.ə / /ˈtom.hə / 8790
Page 1 of 1