Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/s/ // alveolar consonant fricative laminal velarised voiceless // alveolar consonant fricative laminal velarised voiceless // alveolar consonant fricative laminal velarised voiceless
Page 1 of 9 »
<abhus> ‘over here’ /ə.ˈwɤ / /ə.ˈvus / /ə.ˈwʊ / /ə.ˈvus / /a.ˈʊ / /a.ˈvus / 8061
<áineas> ‘delight’ /ˈæː.n̠ʲə / /ˈ.ɴʹəs / /ˈɑː.n̠ʲɪ / /ˈ.ɴʹis / /ˈɑː.ə / /ˈ.əs / 8074
<an iascaireacht> ‘the fishing’ /ˌan̠ʲ#ˈia.kə.ɾʲaxt̪ˠ / /ˌaɴʹ#ˈs.kə.axt / /ən#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /ə#ˈs.ki.əxt / /ən̪ˠ#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /əɴ#ˈs.ki.əxt / 8086
<aos> ‘generation’ /ˈ / /ˈs / /ˈ / /ˈs / /ˈ / /ˈs / 8107
<Bascais> ‘Basque’ /ˈa.kəɕ / /ˈbas.kə / /ˈa.kəɕ / /ˈbas.kə / /ˈa.kəʃ / /ˈbas.kə / 8128
<buíochas> ‘thanks’ /ˈ.xə / /ˈb.xəs / /ˈ.xə / /ˈb.xəs / /ˈ.xə / /ˈb.xəs / 8164
<cás> ‘case’ /ˈkæː / /ˈks / /ˈkɑː / /ˈks / /ˈkɑː / /ˈks / 8192
<cas> ‘turn’ /ˈka / /ˈkas / /ˈka / /ˈkas / /ˈka / /ˈkas / 8193
<casfaidh> ‘will turn’ /ˈka. / /ˈka.s / /ˈka.ə / /ˈka.sə / /ˈka.ɪɟ / /ˈka.siɡʹ / 8194
<cos> ‘foot’ /ˈka / /ˈkas / /ˈkʌɕ / /ˈko / /ˈkʌ / /ˈkos / 8259
Page 1 of 9 »