Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ʟʹ/ /l̠ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal lateral approximant palatalised postalveolar voiced /l̠ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal lateral approximant palatalised postalveolar voiced // alveolo-palatal consonant coronal laminal lateral approximant palatalised postalveolar voiced
Page 1 of 8 »
<ag gail> ‘boiling’ /ˈɛɟ#ˈɡɪl / /ˈeɡʹ#ˈɡil / /ə#ˈɡal̠ʲ / /ə#ˈɡaʟʹ / /ɛɟ#ˈɡa / /eɡʹ#ˈɡa / 8065
<áisiúil> ‘convenient’ /ˈæː.ɕʉːl / /ˈ.l / /ˈɑː.ɕl̠ʲ / /ˈ.ʟʹ / /ɑː.ˈʃ / /.ˈ / 8079
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<béil> ‘mouths’ /ˈl̠ʲ / /ˈʟʹ / /ˈl̠ʲ / /ˈʟʹ / /ˈ / /ˈ / 8136
<bhuel> ‘well!’ /ˈwal / /ˈval / /ˈwɛl / /ˈvel / /ˈɛ / /ˈveʟʹ / 8141
<buail> ‘hit’ /ˈual / /ˈbl / /ˈl̠ʲ / /ˈbʟʹ / /ˈ / /ˈb / 8159
<buidéil> ‘bottles’ /ˈɪ.ʤal̠ʲ / /ˈi.aʟʹ / /ˈɪ.d̠ʲl̠ʲ / /ˈbi.ʟʹ / /ɪ.ˈ / /bi.ˈ / 8163
<cailín> ‘girl’ /ˈka.l̠ʲn̠ʲ / /ˈka.ʟʹɴʹ / /ˈka.ln / /ˈka.ln / /ka.ˈ / /ka.ˈ / 8175
<caill> ‘lose’ /ˈkæːl̠ʲ / /ˈkʟʹ / /ˈkɑːl̠ʲ / /ˈkʟʹ / /ˈkai / /ˈkai / 8176
<ceoil> ‘music (gen.)’ /ˈkl̠ʲ / /ˈkʟʹ / /ˈcl / /ˈl / /ˈc / /ˈ / 8210
Page 1 of 8 »