Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// /ɕ/ alveolo-palatal consonant fricative laminal palatalised voiceless /ɕ/ alveolo-palatal consonant fricative laminal palatalised voiceless /ʃ/ alveolo-palatal consonant fricative laminal palatalised voiceless
Page 1 of 7 »
<a cheist> ‘his question’ /a#ˈçɛɕʧ / /a#ˈe / /ə#ˈçɛɕt̠ʲ / /ə#ˈe / /a#ˈçɛʃ / /a#ˈe / 8043
<a ngeis> ‘their taboo’ /a#ˈɲɛɕ / /a#ˈŋʹe / /a#ˈɲɛɕ / /a#ˈŋʹe / /a#ˈɲɛʃ / /a#ˈŋʹe / 8050
<a Shéamais> ‘Séamas (voc.)’ /a#ˈ.əɕ / /a#ˈ.mə / /ə#ˈ.əɕ / /ə#ˈ.mə / /a#ˈ.əʃ / /a#ˈ.mə / 8055
<a thúisce> ‘as soon as’ /ə#ˈʉːɕ.cɛ / /ə#ˈh.e / /ə#ˈɕ.cɪ / /ə#ˈh.i / /a#ˈʃ.cɛ / /a#ˈh.e / 8059
<áisiúil> ‘convenient’ /ˈæː.ɕʉːl / /ˈ.l / /ˈɑː.ɕl̠ʲ / /ˈ.ʟʹ / /ɑː.ˈʃ / /.ˈ / 8079
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<baisc> ‘batch’ /ˈaɕc / /ˈba / /ˈaɕc / /ˈba / /ˈaʃc / /ˈba / 8123
<báistí> ‘rain (gen.)’ /ˈæːɕ.ʧ / /ˈb. / /ˈɑːɕ.t̠ʲ / /ˈb. / /ɑːʃ.ˈ / /b.ˈ / 8124
<Bascais> ‘Basque’ /ˈa.kəɕ / /ˈbas.kə / /ˈa.kəɕ / /ˈbas.kə / /ˈa.kəʃ / /ˈbas.kə / 8128
<bris> ‘break’ /ˈɾʲɪɕ / /ˈi / /ˈɾʲɪɕ / /ˈi / /ˈɾʲɪʃ / /ˈi / 8156
Page 1 of 7 »