Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ɣ/ /ɣ/ consonant dorsal fricative velar velarised voiced /ɣ/ consonant dorsal fricative velar velarised voiced /ɣ/ consonant dorsal fricative velar velarised voiced
Page 1 of 2 »
<a ghá> ‘his need’ /a#ˈɣæː / /a#ˈɣ / /ə#ˈɣɑː / /ə#ˈɣ / /a#ˈɣɑː / /a#ˈɣ / 8045
<an-Ghael> ‘great Gael’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8096
<an-ghal> ‘great steam’ /ˈan̪ˠ.ˈɣal̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣaʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣal / /ˈaɴ.ˈɣa / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣɔul̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣauʟ / 8097
<an-ghaol> ‘great relationship’ /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣl̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣl̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʟ / 8098
<dá> ‘two’ /ˈd̪ˠæː / /ˈd / /ˈɣɑː / /ˈɣ / /ˈd̪ˠɑː / /ˈd / 8306
<dhún> ‘close (past)’ /ˈɣʉːn̪ˠ / /ˈɣɴ / /ˈɣn̠ʲ / /ˈɣɴʹ / /ˈɣn̪ˠ / /ˈɣɴ / 8325
<dó> ‘for him’ /ˈd̪ˠɔː / /ˈdɔː / /ˈɣ / /ˈɣ / /ˈd̪ˠ / /ˈd / 8339
<dom> ‘for me’ /ˈd̪ˠʉː / /ˈd / /ˈɣʌ / /ˈɣom / /ˈd̪ˠʊ / /ˈdum / 8341
<ghalaigh> ‘evaporate (past)’ /ˈɣa.l̪ˠ / /ˈɣa.ʟ / /ˈɣa.l̠ʲɛ / /ˈɣa.ʟʹe / /ˈɣa.l̪ˠɪɟ / /ˈɣa.ʟiɡʹ / 8427
<ghaolta> ‘related (fem.)’ /ˈɣl̪ˠ.t̪ˠə / /ˈɣʟ.tə / /ˈɣl̪ˠ.t̪ˠə / /ˈɣʟ.tə / /ˈɣl̪ˠ.t̪ˠə / /ˈɣʟ.tə / 8428
Page 1 of 2 »