Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// /l/ alveolar apical consonant coronal lateral approximant palatalised voiced /l/ alveolar apical consonant coronal lateral approximant palatalised voiced // alveolar apical consonant coronal lateral approximant palatalised voiced
Page 1 of 5 »
<ag gail> ‘boiling’ /ˈɛɟ#ˈɡɪl / /ˈeɡʹ#ˈɡil / /ə#ˈɡal̠ʲ / /ə#ˈɡaʟʹ / /ɛɟ#ˈɡa / /eɡʹ#ˈɡa / 8065
<áisiúil> ‘convenient’ /ˈæː.ɕʉːl / /ˈ.l / /ˈɑː.ɕl̠ʲ / /ˈ.ʟʹ / /ɑː.ˈʃ / /.ˈ / 8079
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<an-ghal> ‘great steam’ /ˈan̪ˠ.ˈɣal̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣaʟ / /ˈan̪ˠ.ˈɣal / /ˈaɴ.ˈɣa / /ˈa.n̪ˠə.ˈɣɔul̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣauʟ / 8097
<baile> ‘home; town’ /ˈa.lɛ / /ˈba.le / /ˈa.lɛ / /ˈba.le / /ˈa.ɛ / /ˈba.e / 8119
<béil> ‘mouths’ /ˈl̠ʲ / /ˈʟʹ / /ˈl̠ʲ / /ˈʟʹ / /ˈ / /ˈ / 8136
<blíp> ‘bleep’ /ˈl / /ˈl / /ˈl / /ˈl / /ˈ / /ˈ / 8149
<buail> ‘hit’ /ˈual / /ˈbl / /ˈl̠ʲ / /ˈbʟʹ / /ˈ / /ˈb / 8159
<buidéil> ‘bottles’ /ˈɪ.ʤal̠ʲ / /ˈi.aʟʹ / /ˈɪ.d̠ʲl̠ʲ / /ˈbi.ʟʹ / /ɪ.ˈ / /bi.ˈ / 8163
<cailín> ‘girl’ /ˈka.l̠ʲn̠ʲ / /ˈka.ʟʹɴʹ / /ˈka.ln / /ˈka.ln / /ka.ˈ / /ka.ˈ / 8175
Page 1 of 5 »