Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/hʟʹ/ /l̠̊ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal lateral approximant palatalised postalveolar voiceless /l̠̊ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal lateral approximant palatalised postalveolar voiceless /l̥ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal lateral approximant palatalised postalveolar voiceless
Page 1 of 1
<buailfidh> ‘will hit’ /ˈua.l̠̊ʲ / /ˈb.hʟʹ / /ˈ.ə / /ˈb.hlə / /ˈ.l̥ʲɪɟ / /ˈb.hʟʹiɡʹ / 8160
<drochshléacht> ‘bad massacre’ /ˈd̪ˠɾˠʌx.ˈl̠̊ʲxt̪ˠ / /ˈdrox.ˈhʟʹxt / /ˈd̪ˠɾˠʌx.ˈl̠̊ʲxt̪ˠ / /ˈdrox.ˈhʟʹxt / /ˈd̪ˠɾˠʌx.ˈl̥ʲxt̪ˠ / /ˈdrox.ˈhʟʹxt / 8347
<fillfidh> ‘will return’ /ˈɪ.l̠̊ʲ / /ˈi.hʟʹ / /ˈɪ.l̠̊ʲɪ / /ˈi.hʟʹi / /ˈ.l̥ʲɪɟ / /ˈ.hʟʹiɡʹ / 8385
<mo shliochtach> ‘my descendant’ /ə#ˈl̠̊ʲʌx.t̪ˠax / /mə#ˈhʟʹox.tax / /ə#ˈl̠̊ʲʌx.t̪ˠəx / /mə#ˈhʟʹox.təx / /ə#ˈl̥ʲʌx.t̪ˠəx / /mə#ˈhʟʹox.təx / 8550
<shleamhnaigh> ‘slide (past)’ /ˈl̠̊ʲau.n̪ˠ / /ˈhʟʹau.ɴ / /ˈl̠̊ʲau.n̪ˠə / /ˈhʟʹau.ɴə / /ˈl̥ʲɔu.n̪ˠɪɟ / /ˈhʟʹau.ɴiɡʹ / 8660
<toilfidh> ‘will will’ /ˈt̪ˠʌ. / /ˈto.hlʹ / /ˈt̪ˠɛ.ɪ / /ˈte.hlʹi / /ˈt̪ˠʌ.l̥ʲɪɟ / /ˈto.hʟʹiɡʹ / 8767
<tuilfidh> ‘flood (future)’ /ˈt̪ˠɪ. / /ˈti.hlʹ / /ˈt̪ˠɪ.ɪ / /ˈti.hlʹi / /ˈt̪ˠ.l̥ʲɪɟ / /ˈt.hʟʹiɡʹ / 8787
<tuillfidh> ‘earn (future)’ /ˈt̪ˠɪ.l̠̊ʲ / /ˈti.hʟʹ / /ˈt̪ˠɪ.l̠̊ʲɪ / /ˈti.hʟʹi / /ˈt̪ˠ.l̥ʲɪɟ / /ˈt.hʟʹiɡʹ / 8789
Page 1 of 1