Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/b/ // bilabial consonant labial plosive velarised voiced // bilabial consonant labial plosive velarised voiced // bilabial consonant labial plosive velarised voiced
Page 1 of 5 »
<abair> ‘say (imp.)’ /ˈʌ.əɾʲ / /ˈob.ə / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / /ˈa.ɪɾʲ / /ˈa.bi / 8060
<acu> ‘at them’ /ˈa.kʉː / /ˈa.k / /ˈa.kə / /ˈa.kəb / /a.ˈkʊ / /a.ˈku / 8062
<ag bualadh> ‘hitting’ /ˈɛɟ#ˈua.l̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈb.ʟ / /ə#ˈ.l̪ˠə / /ə#ˈb.ʟə / /ɛɟ#ˈ.l̪ˠə / /eɡʹ#ˈb.ʟə / 8063
<ar bord loinge> ‘aboard a ship’ /ˈɛɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ˈer#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / /ɛɾˠ#ˈauɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪɲ.ɟə / /er#ˈbaurd#ˈʟiŋʹ.ɡʹə / /əɾˠ#ˈɾˠd̪ˠ#ˈl̪ˠɪ.ɲə / /ər#ˈbrd#ˈʟi.ŋʹə / 8108
<arb> ‘’ /ˈa.ɾˠə / /ˈa.rəb / /ˈə.ɾˠə / /ˈə.rəb / /ˈa.ɾˠə / /ˈa.rəb / 8110
<bá> ‘bay’ /ˈæː / /ˈb / /ˈɑː / /ˈb / /ˈɑː / /ˈb / 8115
<bac> ‘obstruction’ /ˈak / /ˈbak / /ˈak / /ˈbak / /ˈak / /ˈbak / 8116
<bád> ‘boat’ /ˈæːd̪ˠ / /ˈbd / /ˈɑːd̪ˠ / /ˈbd / /ˈɑːd̪ˠ / /ˈbd / 8117
<baic> ‘obstruction (gen.)’ /ˈac / /ˈba / /ˈɛc / /ˈbe / /ˈac / /ˈba / 8118
<baile> ‘home; town’ /ˈa.lɛ / /ˈba.le / /ˈa.lɛ / /ˈba.le / /ˈa.ɛ / /ˈba.e / 8119
Page 1 of 5 »