Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/p/ // bilabial consonant labial plosive velarised voiceless // bilabial consonant labial plosive velarised voiceless // bilabial consonant labial plosive velarised voiceless
Page 1 of 3 »
<capall> ‘horse’ /ˈka.əl̪ˠ / /ˈka.pəʟ / /ˈka.əl̪ˠ / /ˈka.pəʟ / /ˈka.əl̪ˠ / /ˈka.pəʟ / 8187
<captaein> ‘captains’ /ˈka.t̪ˠn̠ʲ / /ˈkap.tɴʹ / /ˈka.t̠ʲn / /ˈka.n / /ka.ˈt̪ˠ / /kap.ˈt / 8188
<captaen> ‘captain’ /ˈka.t̪ˠn̪ˠ / /ˈkap.tɴ / /ˈka.t̠ʲn / /ˈka. / /ka.ˈt̪ˠn̪ˠ / /kap.ˈtɴ / 8189
<ceap> ‘appoint’ /ˈca / /ˈap / /ˈca / /ˈap / /ˈca / /ˈap / 8203
<ceapfaidh> ‘will appoint’ /ˈca. / /ˈa.p / /ˈca.ə / /ˈa.pə / /ˈca.ɪɟ / /ˈa.piɡʹ / 8204
<ceaptha> ‘appointed’ /ˈca.ə / /ˈa.pə / /ˈca. / /ˈa.p / /ˈca.ə.ə / /ˈa.pə.hə / 8205
<gobfaidh> ‘will protrude’ /ˈɡʌ. / /ˈɡo.p / /ˈɡʌ.ə / /ˈɡo.pə / /ˈɡʌ.ɪɟ / /ˈɡo.piɡʹ / 8439
<gobtha> ‘prodruded’ /ˈɡʌ.ə / /ˈɡo.pə / /ˈɡʌ. / /ˈɡo.p / /ˈɡʌ.ɪ.ɪ / /ˈɡo.pi.i / 8440
<pá> ‘pay’ /ˈæːj / /ˈpɣʹ / /ˈɑːʝ / /ˈpɣʹ / /ˈɑː / /ˈp / 8591
<pacaí> ‘packs’ /ˈa.k / /ˈpa.k / /ˈa.k / /ˈpa.k / /a.ˈk / /pa.ˈk / 8592
Page 1 of 3 »