Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ɣʹ/ /j/ consonant dorsal fricative palatal palatalised voiced /ʝ/ consonant dorsal fricative palatal palatalised voiced /ʝ/ consonant dorsal fricative palatal palatalised voiced
Page 1 of 2 »
<a ghé> ‘his goose’ /a#ˈj / /a#ˈɣʹ / /ə#ˈʝ / /ə#ˈɣʹ / /a#ˈʝ / /a#ˈɣʹ / 8046
<an-gheal> ‘very bright’ /ˈan̪ˠ.ˈjal̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʹaʟ / /ˈan̪ˠ.ˈʝal̪ˠ / /ˈaɴ.ˈɣʹaʟ / /ˈa.n̪ˠə.ˈʝal̪ˠ / /ˈa.ɴə.ˈɣʹaʟ / 8099
<ceannóidh> ‘will buy’ /ˈca.n̪ˠa.aj / /ˈa.ɴa.haɣʹ / /ˈca.n̪ˠ / /ˈa.ɴ / /ca.ˈn̪ˠɟ / /a.ˈɴɡʹ / 8202
<chuaigh> ‘go (past)’ /ˈxuaj / /ˈxɣʹ / /ˈx / /ˈx / /ˈxɟ / /ˈxɡʹ / 8223
<contae> ‘county’ /ˈkʌn̪ˠ.d̪ˠaj / /ˈkoɴ.daɣʹ / /ˈkʊn̪ˠ.d̪ˠ / /ˈkuɴ.d / /kʊn̪ˠ.ˈt̪ˠ / /kuɴ.ˈt / 8256
<crua> ‘hard’ /ˈkɾˠuaj / /ˈkrɣʹ / /ˈkɾˠ / /ˈkr / /ˈkɾˠ / /ˈkr / 8283
<dhíol> ‘sell (past)’ /ˈjl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / /ˈʝl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / /ˈʝl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / 8323
<dhiúl> ‘suckle (past)’ /ˈjʉːl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / /ˈʝl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / /ˈʝl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / 8324
<gheal> ‘bright (fem.)’ /ˈjal̪ˠ / /ˈɣʹaʟ / /ˈʝal̪ˠ / /ˈɣʹaʟ / /ˈʝal̪ˠ / /ˈɣʹaʟ / 8429
<gheall> ‘promise (past)’ /ˈjal̪ˠ / /ˈɣʹaʟ / /ˈʝɑːl̪ˠ / /ˈɣʹʟ / /ˈʝɔul̪ˠ / /ˈɣʹauʟ / 8430
Page 1 of 2 »