Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// // bilabial consonant labial palatalised plosive voiceless // bilabial consonant labial palatalised plosive voiceless // bilabial consonant labial palatalised plosive voiceless
Page 1 of 3 »
<blíp> ‘bleep’ /ˈl / /ˈl / /ˈl / /ˈl / /ˈ / /ˈ / 8149
<captaein> ‘captains’ /ˈka.t̪ˠn̠ʲ / /ˈkap.tɴʹ / /ˈka.t̠ʲn / /ˈka.n / /ka.ˈt̪ˠ / /kap.ˈt / 8188
<captaen> ‘captain’ /ˈka.t̪ˠn̪ˠ / /ˈkap.tɴ / /ˈka.t̠ʲn / /ˈka. / /ka.ˈt̪ˠn̪ˠ / /kap.ˈtɴ / 8189
<coipthe> ‘fermented’ /ˈkɪ.ɛ / /ˈki.e / /ˈkɪ. / /ˈki. / /ˈkɪ.ɪ.ɪ / /ˈki.i.i / 8252
<foirbfidh> ‘will knurl’ /ˈʌ.ɾʲə. / /ˈfo.ə. / /ˈɪ.ɾʲɪ.ə / /ˈfi.i.ə / /ˈɪ.ɾʲɪ.ɪɟ / /ˈfi.i.iɡʹ / 8395
<foirbthe> ‘knurled’ /ˈʌ.ɾʲə.ə / /ˈfo.ə.ə / /ˈɪ.ɾʲɪ. / /ˈfi.i. / /ˈɪɾʲ.ɪ.ɪ / /ˈfi.i.i / 8396
<jíp> ‘jeep’ /ˈʤ / /ˈʤ / /ˈʤ / /ˈʤ / /ˈʤ / /ˈʤ / 8470
<peacaí> ‘sins’ /ˈa.k / /ˈa.k / /ˈa.k / /ˈa.k / /a.ˈk / /a.ˈk / 8596
<peata> ‘pet’ /ˈa.t̪ˠə / /ˈa.tə / /ˈa.t̪ˠə / /ˈa.tə / /ˈa.t̪ˠə / /ˈa.tə / 8597
<pí> ‘pi’ /ˈ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / 8600
Page 1 of 3 »