Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// /ʧ/ alveolo-palatal consonant coronal plosive postalveolar palatalised voiceless /t̠ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal plosive postalveolar palatalised voiceless // alveolo-palatal consonant coronal plosive postalveolar palatalised voiceless
Page 1 of 6 »
<a cheist> ‘his question’ /a#ˈçɛɕʧ / /a#ˈe / /ə#ˈçɛɕt̠ʲ / /ə#ˈe / /a#ˈçɛʃ / /a#ˈe / 8043
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<ar tí> ‘about to’ /ɛɾˠ.ˈʧ / /er.ˈ / /ɛɾʲ.ˈt̠ʲ / /e.ˈ / /ɛɾˠ.ˈ / /er.ˈ / 8109
<baint> ‘removal’ /ˈanʧ / /ˈban / /ˈant̠ʲ / /ˈban / /ˈɪ / /ˈbi / 8122
<báistí> ‘rain (gen.)’ /ˈæːɕ.ʧ / /ˈb. / /ˈɑːɕ.t̠ʲ / /ˈb. / /ɑːʃ.ˈ / /b.ˈ / 8124
<caint> ‘talk’ /ˈkanʧ / /ˈkan / /ˈkant̠ʲ / /ˈkan / /ˈkai / /ˈkai / 8178
<cait> ‘cats’ /ˈkɪʧ / /ˈki / /ˈkɪt̠ʲ / /ˈki / /ˈka / /ˈka / 8182
<captaein> ‘captains’ /ˈka.t̪ˠn̠ʲ / /ˈkap.tɴʹ / /ˈka.t̠ʲn / /ˈka.n / /ka.ˈt̪ˠ / /kap.ˈt / 8188
<captaen> ‘captain’ /ˈka.t̪ˠn̪ˠ / /ˈkap.tɴ / /ˈka.t̠ʲn / /ˈka. / /ka.ˈt̪ˠn̪ˠ / /kap.ˈtɴ / 8189
<ceist> ‘question’ /ˈcɛɕʧ / /ˈe / /ˈcɛɕt̠ʲ / /ˈe / /ˈcɛʃ / /ˈe / 8208
Page 1 of 6 »