Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// /ʤ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal plosive palatalised postalveolar voiced /d̠ʲ/ alveolo-palatal consonant coronal laminal plosive palatalised postalveolar voiced // alveolo-palatal consonant coronal laminal plosive palatalised postalveolar voiced
Page 1 of 5 »
<ag déanamh> ‘doing’ /ˈɛɟ#ˈʤ.n̪ˠʉː / /ˈeɡʹ#ˈ.ɴ / /ɛɟ#ˈd̠ʲ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴə / /ɛɟ#ˈ.n̪ˠə / /eɡʹ#ˈ.ɴəv / 8064
<airgid> ‘money (gen.)’ /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪʤ / /ˈa.i.ɡʹi / /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̠ʲ / /ˈa.i.ɡʹi / /ˈa.ɾʲɪ.ɟɪ / /ˈa.i.ɡʹi / 8078
<an airgid> ‘the money (gen.)’ /ˌan̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪʤ / /ˌaɴ#ˈa.i.ɡʹi / /ən̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̠ʲ / /əɴ#ˈa.i.ɡʹi / /ən̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪ / /əɴ#ˈa.i.ɡʹi / 8083
<buidéal> ‘bottle’ /ˈɪ.ʤɛl̪ˠ / /ˈbi.eʟ / /ˈɪ.d̠ʲl̪ˠ / /ˈbi.ʟ / /ɪ.ˈl̪ˠ / /bi.ˈʟ / 8162
<buidéil> ‘bottles’ /ˈɪ.ʤal̠ʲ / /ˈi.aʟʹ / /ˈɪ.d̠ʲl̠ʲ / /ˈbi.ʟʹ / /ɪ.ˈ / /bi.ˈ / 8163
<caighdeán> ‘standard’ /ˈkai.ʤan̪ˠ / /ˈkai.aɴ / /ˈkai.d̠ʲɑːn̪ˠ / /ˈkai.ɴ / /kai.ˈɑːn̪ˠ / /kai.ˈɴ / 8174
<cairde> ‘friends’ /ˈkæːɾˠ.ʤɛ / /ˈkr.e / /ˈkɑːɾˠ.d̠ʲɪ / /ˈkr.i / /ˈkɑːɾˠ.ɛ / /ˈkr.e / 8179
<chreideadh> ‘believe (hab. past)’ /ˈçɾʲɛ.ʤʉː / /ˈe. / /ˈçɾʲɛ.d̠ʲəx / /ˈe.əx / /ˈçɾʲɛ.əx / /ˈe.əx / 8221
<creid> ‘believe’ /ˈcɾʲɪʤ / /ˈi / /ˈcɾʲɛd̠ʲ / /ˈe / /ˈcɾʲɛ / /ˈe / 8268
<cruidín> ‘kingfisher’ /ˈkɾˠɪ.ʤɪn̠ʲ / /ˈkri.iɴʹ / /ˈkɾˠɪ.d̠ʲn̠ʲ / /ˈkri.ɴʹ / /kɾˠɪ.ˈ / /kri.ˈ / 8284
Page 1 of 5 »