Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/ˌ/ /ˌ/ secondary stress suprasegmental /ˌ/ secondary stress suprasegmental /ˌ/ secondary stress suprasegmental
Page 1 of 2 »
<an airgid> ‘the money (gen.)’ /ˌan̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪʤ / /ˌaɴ#ˈa.i.ɡʹi / /ən̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪd̠ʲ / /əɴ#ˈa.i.ɡʹi / /ən̪ˠ#ˈa.ɾʲɪ.ɟɪ / /əɴ#ˈa.i.ɡʹi / 8083
<an chathair> ‘the city’ /ˌan̪ˠ#ˈxa.aɾʲ / /ˌaɴ#ˈxa.ha / /ən̪ˠ#ˈxa.ɪɾʲ / /əɴ#ˈxa.hi / /ən̪ˠ#ˈxa.ɪɾʲ / /əɴ#ˈxa.hi / 8084
<an chiú> ‘the cue’ /ˌan̪ˠ#ˈçʉː / /ˌaɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈç / /əɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈç / /əɴ#ˈ / 8085
<an iascaireacht> ‘the fishing’ /ˌan̠ʲ#ˈia.kə.ɾʲaxt̪ˠ / /ˌaɴʹ#ˈs.kə.axt / /ən#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /ə#ˈs.ki.əxt / /ən̪ˠ#ˈ.kɪ.ɾʲəxt̪ˠ / /əɴ#ˈs.ki.əxt / 8086
<an t-airgead> ‘the money’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /ˌaɴ#ˈta.i.ɡʹid / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟɪd̪ˠ / /əɴ#ˈta.i.ɡʹid / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠa.ɾʲɪ.ɟəd̪ˠ / /əɴ#ˈta.i.ɡʹəd / 8087
<an t-ísliú> ‘the lowering’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠ.ɕl̠ʲʉː / /ˌaɴ#ˈt.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˈt̠ʲ.ɕl̠ʲ / /əɴ#ˈ.ʟʹ / /ən̪ˠ#ˌt̪ˠ.ˈʃ / /əɴ#ˌt.ˈ / 8088
<an t-údar> ‘the author’ /ˌan̪ˠ#ˈt̪ˠʉː.d̪ˠəɾˠ / /ˌaɴ#ˈt.dər / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠ.d̪ˠəɾˠ / /əɴ#ˈt.dər / /ən̪ˠ#ˈt̪ˠ.d̪ˠəɾˠ / /əɴ#ˈt.dər / 8089
<an uaimh> ‘the cavern’ /ˌan̪ˠ#ˈua / /ˌaɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈ / /əɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈ / /əɴ#ˈ / 8090
<an-bhuí> ‘very yellow’ /ˈan̪ˠ.ˌw / /ˈaɴ.ˌv / /ˈan̪ˠ.ˈw / /ˈaɴ.ˈv / /ˈa.n̪ˠə.ˈ / /ˈa.ɴə.ˈv / 8093
<criticiúil> ‘critical’ /cɾʲɪ.ʧɪ.ˈcɤl / /i.i.ˈul / /ˈcɾʲɪ.t̠ʲɪ.cl̠ʲ / /ˈi.i.ʟʹ / /ˌcɾʲɪ.ɪ.ˈc / /ˌi.i.ˈ / 8274
Page 1 of 2 »