Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
// // consonant fricative labial labiodental palatalised voiced // consonant fricative labial labiodental palatalised voiced // consonant fricative labial labiodental palatalised voiced
Page 1 of 2 »
<a Bhriain> ‘Brian (voc.)’ /a#ˈɾʲian̠ʲ / /a#ˈɴʹ / /ə#ˈɾʲn̠ʲ / /ə#ˈɴʹ / /a#ˈɾʲ / /a#ˈ / 8042
<agaibh> ‘at you (pl.)’ /ˈə.ɡə / /ˈə.ɡə / /ˈa.ɡ / /ˈa.ɡ / /a.ˈɡɪ / /a.ˈɡi / 8067
<an uaimh> ‘the cavern’ /ˌan̪ˠ#ˈua / /ˌaɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈ / /əɴ#ˈ / /ən̪ˠ#ˈ / /əɴ#ˈ / 8090
<bhí> ‘is (past)’ /ˈ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / 8140
<coimhlint> ‘conflict’ /ˈkʌ.lɪn̠ʲʧ / /ˈko.liɴʹ / /ˈkai.l̠ʲɪn̠ʲt̠ʲ / /ˈkai.ʟʹiɴʹ / /ˈkɪ.ɪ / /ˈki.i / 8249
<craoibhín> ‘branch’ /ˈkɾˠ.n̠ʲ / /ˈkr.ɴʹ / /ˈkɾˠ.n / /ˈkr.n / /kɾˠ.ˈ / /kr.ˈ / 8264
<deimheas> ‘shears’ /ˈʤɛ.ə / /ˈe.əs / /ˈd̠ʲɛ.ɪ / /ˈe.is / /ˈ / /ˈs / 8318
<díbh> ‘dismiss’ /ˈʤ / /ˈ / /ˈd̠ʲ / /ˈ / /ˈ / /ˈ / 8329
<goimh> ‘chill factor’ /ˈɡɪ / /ˈɡi / /ˈɡa / /ˈɡa / /ˈɡɪ / /ˈɡi / 8441
<guí> ‘pray’ /ˈɡ / /ˈɡ / /ˈɡɪ.ɪ / /ˈɡi.i / /ˈɡ / /ˈɡ / 8442
Page 1 of 2 »