Transcription key orthographic transcription <sampla> dialectal phonemic transcription /sampla/ Celticist phonemic transcription /sampla/
  Irish of Gaoth Dobhair Irish of An Ceathrú Rua Irish of Corca Dhuibhne
/hmʹ/ /m̥ʲ/ bilabial consonant labial nasal plosive palatalised voiceless /m̥ʲ/ bilabial consonant labial nasal plosive palatalised voiceless /m̥ʲ/ bilabial consonant labial nasal plosive palatalised voiceless
Page 1 of 1
<léimfidh> ‘will jump’ /ˈl̠ʲ.m̥ʲ / /ˈʟʹ.hmʹ / /ˈl.m̥ʲɪ / /ˈl.hmʹi / /ˈ.ɪɟ / /ˈ.iɡʹ / 8489
<léimfinn> ‘would jump’ /ˈl̠ʲ.m̥ʲɪn̠ʲ / /ˈʟʹ.hmʹiɴʹ / /ˈl.m̥ʲɪn̠ʲ / /ˈl.hmʹiɴʹ / /ˈ.ɪ / /ˈʟʹ.i / 8490
<léimthe> ‘jumped’ /ˈl̠ʲ.m̥ʲə / /ˈʟʹ.hmʹə / /ˈl̠ʲ.t̠ʲ / /ˈʟʹ. / /ˈ.ɛ / /ˈʟʹ.e / 8491
<mo shmidiú> ‘my make-up’ /ə#ˈm̥ʲɪ.ʤʉː / /mə#ˈhmʹi. / /ə#xɪd̠ʲ#ˈɪ.d̠ʲ / /mə#xi#ˈsi. / /ə#m̥ʲɪ.ˈ / /mə#hmʹi.ˈ / 8551
<mo shmior> ‘my marrow’ /ə#ˈm̥ʲɪɾˠ / /mə#ˈhmʹir / /ə#xɪd̠ʲ#ˈʌɾˠ / /mə#xi#ˈsor / /ə#ˈm̥ʲʌɾˠ / /mə#ˈhmʹor / 8552
<shmear> ‘smudge (past)’ /ˈm̥ʲaɾˠ / /ˈhmʹar / /ˈaɾˠ / /ˈsar / /ˈm̥ʲaɾˠ / /ˈhmʹar / 8665
<suimthe> ‘added’ /ˈɪ.m̥ʲɛ / /ˈsi.hmʹe / /ˈɪ.t̠ʲɪ / /ˈsi.i / /ˈɪ.ɪ.ɛ / /ˈsi.i.e / 8719
Page 1 of 1